Robocon 2016

Thông Báo nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                 -------------------------
Số: ......./ TB - ĐHLH
    Biên Hòa, Ngày 31Tháng 08Năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ 2/9
 
Hiệu trưởng Trường Đại Học Lạc Hồng thông báo đến các đơn vị trong trường như sau:
 
1.      Cán bộ – Nhân viên, giáo viên và sinh viên trường được nghỉ lễ 02/09/2009, ngày 03/09/2009 Trường làm việc bình thường
 
2.      Các đơn vị trước khi nghỉ lễ phải dọn vệ sinh và niêm phong các phòng làm việc, phòng máy, phòng thí nghiệm, tài sản . . . do đơn vị mình quản lý và bàn giao cho bộ phận Bảo vệ. Sau thời gian nghỉ lễ vào kiểm tra lại và nhận bàn giao từ bộ phận Bảo vệ. Chú ý đặc biệt: cắt tất cả các phích điện nối với máy vi tính, các thiết bị khác.
 
3.      Phòng Hành chánh – Tổ chức phân công trực bảo vệ 24/24 trong thời gian nghỉ (có lịch trực).
 
4.      Phòng HC – TC, phòng Quản trị thiết bị, P.Đào Tạo và các Trưởng khoa, phòng, Giám đốc các Trung tâm, Giáo vụ khoa phải thông báo cho CBNV, Giáo viên, Sinh viên biết về việc Lễ 02/09/2009.
 
                                                                                     
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi gửi:
-          Các đơn vị trong trường.                                                                                   (đã ký)
-          Lưu
TS. TRẦN HÀNH