Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo lịch thi chính thức lần 1 (Sau điều chinh)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Do tổ chức Lễ xuất quân cho Sinh viên khóa 2010 vào ngày 15 tháng 01 năm 2014

Nên Lịch thi lần 1 có sự thay đổi!

Sinh viên các Khóa xem lại lịch thi và đi đúng ngày, giờ thi.

Chú ý: Khóa 2010, SV xem lại ngày thi môn

1. Thực hành NVNHTM

2. Quản trị NHTM

Lịch thi chính thức: FILE ĐÍNH KÈM

Trân trọng