Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo đăng ký cải thiện điểm HK1(2013-2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sinh viên được đăng ký cải thiện điểm 

Điều kiện: Sinh viên phải có 3 cột điểm 

- Điểm 10% >=5 đ

- Điểm 30% >=5đ

- Điểm 60% >=5 đ

- SV các khóa trước khóa 2013 (Khóa 2013 không được đăng ký Cải thiện)

Hạn chót: 16h00, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Lệ phí ĐK: 20,000đ/ 1 môn

Sau thời gian này, Khoa không xử lý đơn đăng ký trễ hạn (Mẫu đơn SV download từ biểu mẫu)

Trân trọng