Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo đóng học phí, học lại kỳ 2 năm học 2013-2014

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

1. Thông báo về đóng học phí : File đính kèm

2. Thông báo về đóng học lại: File đính kèm

Trân trọng