Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo về đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sau khi kết thúc đợt thi lại lần 2 (ngày 15 tháng 02 năm 2014) và có kết quả thi chính thức

Khoa TCNH tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại các môn có trong học kỳ 2, năm học 2013 - 2014.

Danh sách môn học HK2_Năm học 2013-2014: file đính kèm

Hạn đăng ký: Từ 05/02/2014 đến hết 11h00 ngày 03/03/2014. (Ngày Chủ nhật, Khoa không làm việc)

Sinh viên xem kỹ môn học, đăng ký qua phiếu đăng ký học lại trong mục "Biểu mẫu" của Khoa

SV mang 02 bản đăng ký học lại + Biên lai học lại tới Văn phòng Khoa TCNH, Phòng B201, Cơ sở 01

Sau thời gian này, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp đăng ký trễ nào

Trân trọng