Giáo vụ

Giáo vụ

Đăng ký thi cải thiện điểm HK2 (Năm học 2013-2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Khoa tổ chức cho sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm cho học kỳ 2 (Năm học 2013 - 2014)

Điều kiện đăng ký: Sinh viên từ khóa 2012 trở lên, đạt số điểm

Điểm 10% >= 5 điểm

Điểm 30% >= 5 điểm

Điểm 60% >= 5 điểm

Lệ phí: 20.000đ/môn học

Thời hạn đăng ký: Từ 23 tháng 06 năm 2014 đến 16h00, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Trân trọng