Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo V/v đăng ký học lại HK1 2014-2015

Thông báo V/v đăng ký học lại HK1 2014-2015

1/ Sinh viên xem file những môn học trong kỳ này để đăng ký học lại  File danh sách môn học lại

( Sinh viên chỉ được đăng ký học vào những lớp có trong danh sách trên)

2/ Sinh viên đăng ký học lại qua mạng bằng tài khoản của mình. Vào lịch dạy -> đăng ký học rồi làm theo File hướng dẫn đăng ký qua mạng

Nếu sinh viên không nhớ mật khẩu thì liên hệ trung tâm thông tin tư liệu để được cấp lại

3/ Sau khi đăng ký qua mạng thì sinh viên sinh viên download mẫu đơn Đơn học lại kèm theo biên lai thu tiền của phòng tài vụ nộp về văn phòng khoa 

4/ Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 06/9/2014