Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo học lại HK1 2014-2015 (có bổ sung)

Khoa TC-KT trân trọng thông báo!

Thông báo học lại HK1 2014-2015 (có bổ sung)

1/ Sinh viên xem file những môn học trong kỳ này để đăng ký học lại File danh sách môn học lại

Có bổ sung môn Thiết lập thẩm định dự án đầu tư

( Sinh viên chỉ được đăng ký học vào những lớp có trong danh sách trên)

2/ Sinh viên download mẫu đơn Đơn học lại kèm theo biên lai thu tiền của phòng tài vụ nộp về văn phòng khoa 

3/ Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 07/9/2014

4/ Ngày 9/9/2014 Sinh viên xem lịch học trên mạng (nhập mã SV để xem lịch)