Tin tức trung tâm KNM

Đã có điểm học kỹ năng mềm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

Các bạn sinh viên khóa 2013 đã học kỹ năng mềm, có thể xem điểm tại văn phòng Khoa hoặc vào mục Thông báo trên website của Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm để xem điểm.

Một số lớp chưa có điểm, Trung tâm sẽ update điểm ngay khi giáo viên chấm điểm xong.

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

kỹ năng mềm