Đoàn Thanh niên

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

   Chuyên đề 1: Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức, những vấn đề đặt ra đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Xem tại đây.

   Chuyên đề 2: Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới và đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xem tại đây.

   Chuyên đề 3: Phát  huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Xem tại đây.

   Chuyên đề 4: Những nhu cầu, lợi ích cơ bản của thanh niên trong giai đoạn hiện nay và vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xem tại đây.

    Chuyên đề 5: Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò, vị trí của thanh niên, của tổ chức Đoàn.

Xem tại đây.

   Chuyên đề 6: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Xem tại đây.

   Chuyên đề 7: Đoàn thanh niên với việc thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội vững mạnh.

Xem tại đây.

   Chuyên đề 8: Một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xem tại đây.

Đoàn - Hội sinh viên ĐH Lạc Hồng.
Lạc Hồng, 14/05/2008 - 15:51:45

đại hội, hội đoàn, nghị quyết, toàn quốc