Góc sinh viên

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Góc sinh viên

Hướng dẫn đăng ký xác nhận vay vốn qua hệ thống trực tuyến

Hiện tại Phòng CTSV đã tiến hành cấp giấy vay vốn qua mạng. Điều này giúp sinh viên ở nhà xa cũng có thể xin cấp giấy vay vốn mà không phải lên phòng CTSV nhận mẫu. Sinh viên lên trang web của nhà trường và làm theo hướng dẫn.

Chi tiết hướng dẫn