Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 01/2012

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 01/2012
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
1 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 175.000 Tập thể
2 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 290.000 Tập thể
3 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 551.000 Tập thể
4 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 410.000 Tập thể
5 Đơn vị  Khoa Điện tử 440.000 Tập thể
6 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 Tập thể
7 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 330.000 Tập thể
8 đơn vị  Phòng THCGCN 290.000 Tập thể
9 Đơn vị  Khu nội trú 170.000 Tập thể
10 Đơn vị khoa QTKTQT 750.000 Tập thể
11 Đơn vị  Khoa Ngoại ngữ 535.000 Tập thể
12        
14 Tổng thu tháng 01/2012      4.641.000 đ  
16   Bốn triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn đồng
17        
18     BQL BẾP ĂN  
20