Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Báo cáo sổ vàng từ tháng 11/2010 đến hết tháng 01/2012

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
KHU NỘI TRÚ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
  Biên Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2012      
BÁO CÁO      
THEO DÕI SỔ VÀNG BẾP ĂN TỪ THIỆN TỪ THÁNG 11/10 ĐẾN HẾT THÁNG 01/12      
     
                 
Kính gửi:  Thầy Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng      
  Chủ tịch Công đoàn trường      
  Các đơn vị và quý Thầy/ Cô trong trường      
Bếp ăn Từ thiện kính báo
Kết quả thu và chi Sổ Vàng bắt đầu từ tháng 11/ 2010 đến hết tháng 01/ 2012 như sau:
     
STT THÁNG TỔNG THU TỔNG CHI  CÒN LẠI GHI CHÚ      
1 11/2010 16,505,000 0 16,505,000 Sổ chi tiết      
2 12/2010 13,555,000 3,848,000 26,212,000 Sổ chi tiết      
3 01/2011 12,200,000 3,013,000 35,399,000 Sổ chi tiết      
4 02/2011 12,090,000 4,674,000 42,815,000 Sổ chi tiết      
5 03/2011 18,055,000 12,330,000 48,540,000 Sổ chi tiết      
6 04/2011 16,049,000 12,579,000 52,010,000 Sổ chi tiết      
7 05/2011 12,175,000 10,906,000 53,279,000 Sổ chi tiết      
8 06/2011 14,795,000 10,871,000 57,203,000 Sổ chi tiết      
9 07/2011 21,997,000 2,630,000 76,570,000 Sổ chi tiết      
10 08/2011 13,268,000 11,524,000 78,314,000 Sổ chi tiết      
11 09/2011 13,390,000 16,269,000 75,435,000 Sổ chi tiết      
12 10/2011 16,720,000 17,381,000 74,774,000 Sổ chi tiết      
13 11/2011 9,637,000 15,286,000 69,125,000 Sổ chi tiết      
14 12/2011 10,946,000 12,654,000 67,417,000 Sổ chi tiết      
15 01/2012 4,641,000 2,397,000 69,661,000 Sổ chi tiết      
16 Các Doanh nghiệp, đơn vị khác ủng hộ 20,000,000   89,661,000 Sổ chi tiết      
17 Gửi ngân hàng để giữ tiền và lấy tiền lãi  (Nhờ Cô Yến - P.Tài vụ gửi)   70,000,000 19,661,000 Sẽ báo cáo
Thầy/ Cô chi tiết cả gốc lẫn lãi.
     
18 Tồng cộng: 226,023,000 206,362,000 19,661,000        
                 
            Khu Nội trú bàn giao số tiền 19,661,000đ và sổ vàng cho văn phòng Đoàn Thanh niên quản lý.      
             
      TRƯỞNG BQL KHU NỘI TRÚ