Hội hóa học Đồng Nai

Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường  »  Hội hóa học Đồng Nai

Điều lệ của Hội Hóa học Đồng Nai

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI HÓA HỌC TỈNH ĐỒNG NAI

 
 

 

CHƯƠNG I

CÁC ĐIỀU QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1 : Hiệp hội có tên gọi là : Hội Hóa học tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Hội Hóa học). Tên tiếng anh: Dong Nai Chemical Association.

Văn phòng làm việc tại số 6S, Cư xá Phúc Hải, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐIỀU 2: Hội Hóa học là một tổ chức hội nghề nghiệp về sản xuất, kinh doanh ngành lâm sản do các nhà quản lý khoa học, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trồng, khai thác và chế biến, tiêu thụ và xuất nhập khẩu ...... khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thành lập ra trên nguyên tắc: Bình đẳng, tự nguyện, tự quản, tự đóng góp kinh phí hoạt động, tự trang trải, là tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài sản, tài chính và tài khoản riêng.

ĐIỀU 3 : Hội Hóa học  Đồng Nai được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Đại hội Hội Hóa học thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước hiện hành.

CHƯƠNG II

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,

CHỨC NĂNG CỦA HIỆP HỘI

ĐIỀU 4 : Tôn chỉ, mục đích của Hội Hó học.

Hội Hóa học là thành viên của Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Đồng Nai, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

4.1. Tuyên truyền giáo dục Hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng phát triển nghề gỗ và lâm sản trong các thành phần kinh tế, bảo vệ nguồn lợi lâm nghiệp, bảo hộ an toàn lao động, bảo vệ an ninh quốc phòng.

4.2. Đại diện cho Hội viên kiến nghị với Nhà nước, UBND tỉnh, các ngành về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển nghề gỗ và lâm sản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành và của hội viên, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

4.3. Động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của Hội viên; hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghề gỗ và lâm sản trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới; đoàn kết cùng nhau phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khó khăn trong đời sống.

4.4. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong Hội Hóa học trong quá trình thành lập, mở rộng, sắp xếp tổ chức, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, nguồn nguyên liệu...

- Cung cấp thông tin : về kinh tế, thị trường, giá cả, sao gửi các chủ trương chính sách Nhà nước để Hội viên bố trí lại sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.

4.5. Tổ chức hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên, chống chèn ép, phá giá, để cùng tồn tại và phát triển trong sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.

4.6. Vận động các Hội viên tích cực tham gia phát triển cộng đồng, giáo dục, xóa đói giảm nghèo.

4.7. Xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Hóa học và phát triển Hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội Hóa học.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế với các cá nhân và tổ chức quốc tế với các nước trên thế giới theo quy định của luật pháp.

 

CHƯƠNG III

   HỘI VIÊN

ĐIỀU 5 : Hội viên

Hội viên của Hội Hóa học là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản, nghề rừng (trồng, khai thác lâm sản), khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu gỗ và lâm sản tán thành và chấp nhận thực hiện Điều lệ này , có đơn xin gia nhập, đóng lệ phí – hội phí được trở thành Hội viên danh dự.

ĐIỀU 6 : Nhiệm vụ Hội viên :

6.1. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ của Hiệp hội, thực hiện các Nghị quyết của Hiệp hội và chịu sự phân công điều hành của Ban Chấp hành Hiệp hội;

6.2. Tuyên truyền, vận động phát triển Hiệp hội;

Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội và đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội.

6.3. Đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội.

ĐIỀU 7 : Hội viên có các quyền lợi sau:

7.1.  Được hưởng đầy đủ các quyền lợi mọi mặt hoạt động của Hiệp hội;

7.2.  Được tham gia các hoạt động, thảo luận góp ý kiến, biểu quyết, chất vấn, phê bình, kiến nghị về công tác của Hiệp hội, được kiến nghị đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội.

7.3. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ quan, Sở trong và ngoài ngành để hợp đồng sản xuất, tổ chức chế biến, làm chuyên gia kỹ thuật…

7.4. Được ứng cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo Hiệp hội;

7.5. Được cung cấp mọi thông tin, tài liệu, dự hội thảo, đào tạo, huấn luyện kỹ thuật, tham gia các buổi học tập, thuyết trình, báo cáo chuyên đề do Hiệp Hội tổ chức, được gửi sản phẩm, catalog, tờ rơi của đơn vị đến các cuộc triển lãm, tham quan khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

ĐIỀU 8 : Đại hội:

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Hóa học là Đại hội Hội Hóa học. Đại hội của Hội Hóa học có nhiệm vụ thảo luận, bổ sung, sửa đổi Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới do Ban Chấp hành hoặc của quá ½ số Hội viên Hội Hóa học thì Ban Chấp hành phải triệu tập Đại hội bất thường…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội Hóa học  và quyết định số lượng thành viên Ban Chấp hành trênc cơ sở gọn nhẹ hiệu quả.

- Đại hội họp 05 năm một lần. Nếu có yêu cầu của 2/3 số Ủy viên Ban Chấp hành hoặc của quá ½ số Hội viên Hội Hóa học thì Ban Chấp hành phải triệu tập Đại hội bất thường;

- Đại hội Hội Hóa học quyết định những vấn đề lớn về : Phương hướng nhiệm vụ, Điều lệ, bầu Ban Chấp hành Hội Hóa học, kiểm điểm quá trình hoạt động của Hội Hóa học, của Ban Chấp hành Hội Hóa học trong nhiệm kỳ qua.

ĐIỀU 9: Ban Chấp hành Hội Hóa học:

Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo Hội Hóa học là Ban Chấp hành Hội Hóa học, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải và bình đẳng, tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Ban Chấp hành Hội Hóa học bầu ra Ban Thường vụ (gồm Chủ tích, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký) và lập ra các ban chuyên môn giúp việc. Ban Thường trực thay mặt Ban Chấp hành quản lý, điều hành công việc thường xuyên của Hội Hóa học, báo cáo kết quả hoạt động của Hội Hóa học cho Ban Chấp hành theo định kỳ mỗi năm 1 lần.

ĐIỀU 10 : Các tổ chức trực thuộc Hội Hóa học:

Tùy theo điều kiện thực tế, Hội Hóa học có thể thành lập một số đơn vị hoạt động sản xuất, dịch vụ, tư vấn… việc thành lập các đơn vị này phải tuân theo các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI.

ĐIỀU 11: Các nguồn thu của Hội Hóa học gồm:

11.1. Lệ phí gia nhập Hội Hóa học của các Hội viên;

11.2. Hội phí hàng năm của Hội viên;

11.3. Các khoản thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trực thuộc Hội Hóa học, dịch vụ, kinh tế.

11.4. Các khoản được ủng hộ, giúp đỡ trong và ngoài nước theo pháp luật cho phép;

11.6. Các khoản thu chính đáng khác.

ĐIỀU 12: Các khoản chi của Hội Hóa học gồm:

12.1 Chi tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, nhân viên chuyên trách của Hội Hóa học;

12.2 Chi các khoản về tài liệu, sách báo, học tập chuyên đề, hội thảo chuyên đề, triển lãm, quảng cáo…

12.3 Chi về các hoạt động khác của Hội Hóa học;

12.4 Chi về xây dựng cơ bản, trang bị tài sản, trụ sở của Hội Hóa học;

12.5 Chi các khoản về hoạt động khoa học kỹ thuật, kinh tế, dịch vụ;

12.7 Chi tương trợ, giúp đỡ, phúc lợi xã hội;

12.8 Các khoản chi chính đáng khác.

ĐIỀU 13: Dự toán và quyết toán cũa Hội Hóa học do Ban Chấp hành Hội Hóa học thông qua và được Thường trực Hội Hóa học phê duyệt theo đúng nguyên tắc, chế độ tài chính- kế toán hiện hành của Nhà nước. Việc thu, chi được thực hiện theo hệ thống sổ sách, hóa đơn chứng từ hiện hành ngành Tài chính quy định.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 14 : Khen thưởng :

Các Hội viên, các tổ chức thuộc Hội Hóa học có thành tích trong việc phát triển, củng cố tổ chức và các mặt hoạt động của Hội Hóa học, được Hội Hóa học xem xét khen thưởng dưới các hình thức sau:

- Biểu dương hoặc khen thưởng bằng Giấy khen (không hoặc có kèm hiện vật, tiền thưởng);

- Đề nghị lên cấp trên khen thưởng (đối với những trường hợp có thành tích lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Hóa học nói chung).

ĐIỀU 15 : Kỷ luật :

Hội viên vi phạm Điều lệ, các quy định, Nghị quyết của Hội Hóa học hoặc không đóng tiền hội phí theo quy định thì tùy theo tính chất. mức độ vi phạm mà Hội Hóa học có thể quyết định theo một trong các hình thức kỷ luật sau:

- Khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Khai trừ khỏi Hội Hóa học;

Khi đơn vị thành viên Hội Hóa học giải thể thì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách Hội viên Hội Hóa học.

CHƯƠNG VII

TRANH CHẤP VÀ GIẢI THỂ

ĐIỀU 16 : Tranh chấp :

Các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của Hội Hóa học sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, sẽ làm thủ tục kiện trước Tòa án kinh tế theo pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 17: Giải thể:

Hội Hóa học giải thể một trong các trường hợp sau:

17.1. Hiệp hội hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, tuyên bố giải thể và được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

17.2. Hoạt động sai chức năng nhiệm vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi các Hội viên không thể chấn chỉnh được;

17.3. Hoạt động sai chức năng, nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép họat động;

17.4. Hoạt động không có hiệu quả, không còn kinh phí hoạt động.

 

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

ĐIỀU 18 : Điều lệ này có hiệu lực từ ngày được Đại hội Hội Hóa học thông qua và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Khi Hội Hóa học bị giải thể thì Điều lệ này không còn hiệu lực thi hành.

ĐIỀU19 : Bản Điều lệ của Hội Hóa học tỉnh Đồng Nai gồm có 08 Chương, 19 Điều nêu trên đã được Đại hội Hội Hóa học nhiệm kỳ III (2014-2019) thông qua.

Bản Điều lệ này chỉ có Đại hội Hội Hóa học mới có quyền sửa đổi, bổ sung và sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mới có giá trị pháp lý thi hành./.

                                                                    HỘI HÓA HỌC

                                                                        CHỦ TỊCH