Học bổng

Hợp tác đối ngoại  »  Học bổng


Học bổng Sau Đại học của trường Quốc lập Phát triển Quản lý NIDA, Thái Lan

Phòng Quan hệ Quốc tế trân trọng thông báo đến quí thầy cô, sinh viên trường Đại học Lạc Hồng về các chương trình Sau Đại học của phía Đối tác Thái Lan.

Thông tin liên lạc: TS. Nguyễn Như Tỷ - Tại Website: hoptac.lhu.edu.vn

Hồ sơ gồm:

1.      Đơn Xin Nhập học (theo mẫu trên website tại đây)

2.      Bản photo Hộ chiếu

3.      Bảng điểm của các cấp học (Đại học, Thạc sĩ)

4.      Sơ yếu lí lịch

5.      Thư mục đích

6.      Chửng chỉ TOEFL hoặc IELTS

7.      Bảng điểm GMAT (nếu có)

8.      2 hoặc 3 thư giới thiệu (bỏ trong bao thư có chữ ký – dán seal)

9.      2 tấm hình (hình màu kích thước 1’’)

Thông tin học bổng chung:

Điều kiện:

-       Điểm trung bình (GPA) khi nộp hồ sơ: tốt nghiệp Đại học đặt 3/4 và tốt nghiệp Thạc sĩ đạt 3.5/4 (tương đương >8.0 của Việt Nam).

-       Điểm GPA trong mỗi học kỳ 3.5/4.

Thời gian nhận học bổng: Thạc sĩ được nhận 2 năm; Tiến sĩ nhận 3 năm; Chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ liên kết hợp tác nhận trong 4 năm.

-       Học bổng: Miễn học phí, trợ cấp hàng tháng 10,000 Bht (7 triệu VND; 1USD=30Bht).

Viện Sau Đại học Quản lý Du Lịch

1.  Chương trình Tiến sĩ

-       Tiến sĩ 3 năm: Lộ trình 1.1 chỉ luận án (48 tín chỉ), học phí: 602,000 Bht (16, 672 USD).

-     Tiến sĩ 3 năm: Lộ trình 2.1 với các môn học ( 21 giờ tín chỉ) và luận án (36 giờ tín chỉ); tổng cộng: 57 tín chỉ. Học phí: 602,000 Bht (16, 672 USD).

-     Tiến sĩ 4 năm: Lộ trình 2.2 với các môn học ( 27 giờ tín chỉ) và luận án (48 giờ tín chỉ); tổng cộng: 75 tín chỉ. Học phí: 760,000 Bht (21,047 USD).

2.  Chương trình Thạc sĩ (Quản lý Du lịch và Kinh doanh Nhà hàng Khách sạn kết hợp; và Du lịch và Lên Qui định, Kế hoạch và Quản lý Nhà hàng Khách san Kết hợp)

-       2 năm 36 tín chỉ: Học toàn thời gian các ngày trong tuần: 24 tín chỉ cho các môn học và 12 tín chỉ cho luận văn HOẶC 33 tín chỉ môn học và 3 tín chỉ tự học. Học phí: 100,400 BHT (2,781 USD).

-       2 năm 36 tín chỉ: Học bán thời gian các ngày cuối tuần: 24 tín chỉ cho các môn học và 12 tín chỉ cho luận văn HOẶC 33 tín chỉ môn học và 3 tín chỉ tự học. Học phí: 100,400 BHT (2,781 USD).

3.      Học bổng: Cung cấp 10 học bổng Tiến sĩ và 10 Học bổng Thạc sĩ mỗi năm. Thông tin học bổng liên hệ với Phòng Quốc tế của NIDA, Thái Lan.

4.      Thông tin liên lạc:

Viện Sau Đại học Quản lý Du Lịch

Trường Quốc lập Phát triển Quản lý (NIDA Thái Lan)

118 Seri Thai, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.

Website: www.tour.nida.ac.th ; Điện thoại: +662-727-3671-3

Học bổng: 10 học bổng mỗi năm. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan).

Viện Sau Đại học Quản trị Cộng đồng

1.      Chương trình tiến sĩ

-       Học 3 – 4 năm, gồm 63 giờ tín chỉ (27 tín chỉ học và 36 tín chỉ luận án)

-       Học phí: 450,000 Bht (15,000 USD)

2.      Học bổng: 9 học bổng mỗi năm. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

Viện Sau Đại học Quản trị Kinh Doanh

1.    Chương trình Tiến sĩ

-       Học 3 – 4 năm, gồm 63 giờ tín chỉ (27 tín chỉ học và 36 tín chỉ luận án)

-       Học phí: 1,100,000 Bht (36,667 USD)

2.   Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

-       Học 2 năm, gồm 48 giờ tín chỉ (45 tín chỉ học và 3 tín chỉ tự học)

-       Học phí: 250,000 Bht (8,334 USD)

3.   Chương trình Quốc tế Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

-       Học 2 năm, gồm 42 giờ tín chỉ (39 tín chỉ học và 3 tín chỉ tự học)

-       Học phí: 500,000 Bht (16,667 USD)

4.   Chương trình Quốc tế Thạc sĩ Tài chính và Quản lý rủi ro

-       Học 1.5 năm: 36 tín chỉ (36 tín chỉ học và 3 tín chỉ tự học)

-       Học phí: 450,000 Bht (15,000 USD)

5.  Học bổng: 9 học bổng mỗi năm. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

Viện Sau Đại học Thống kê Ứng dụng

1.    Chương trình Tiến sĩ Thống kê

-       Học 3 năm: theo lộ trình 1.1 Chỉ luận án 48 tín chỉ

-       Học phí: 230,000 - 360,000 Bht (7,671 – 12,000 USD)

-       Học 3 – 5 năm: theo lộ trình 2.1, 18 tín chỉ môn học và 36 tín chỉ luận án

-       Học phí: 257,120 – 400,000 Bht (8,571 – 13,334 USD).

2.   Chương trình Quốc tế Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin

-       Học 3 năm: theo lộ trình 1.1 Chỉ luận án 48 tín chỉ

-       Học phí: 360,000 Bht (12,000 USD)

-       Học 3 – 5 năm: theo lộ trình 2.1, 18 tín chỉ môn học và 36 tín chỉ luận án

-       Học phí: 400,000 Bht (13,334 USD).

3.   Học bổng: 2 học bổng mỗi năm. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

 

Viện Sau Đại học Kinh tế học Phát triển

1.      Chương trình Quốc tế Tiến sĩ Kinh tế học

-       Học 5 năm: theo lộ trình 2.1 30 tín chỉ môn học và 36 tín chỉ luận án

-       Học phí: 560,000 Bht (18,667 USD)

-       Học 6-7 năm: theo lộ trình 2.2 42 tín chỉ môn học và 36 tín chỉ luận án

-       Học phí: 700,000 Bht (15,000 USD)

2.      Học bổng: 2 học bổng mỗi năm. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

Viện Sau Đại học Phát triển Xã hội và Môi trường

1.      Chương trình Tiến sĩ Quản trị Phát triển Xã hội

-       Học 3 năm: theo lộ trình 1, 48 tín chỉ luận án

-       Học phí: 360,000 Bht (12,000 USD)

2.      Chương trình Tiến sĩ Quản lý Môi trường

-       Học 3 năm: theo lộ trình 1, 48 tín chỉ luận án

-       Học phí: 360,000 Bht (12,000 USD)

3.      Học bổng: Giới hạn số lượng Học bổng toàn phần, bán phần cho những ứng viên giỏi. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

Viện Sau Đại học Ngôn ngữ và Giao tiếp

1.      Chương trình Tiến sĩ Ngôn ngữ và Giao tiếp

-       Học 3 năm: theo lộ trình 1 48 tín chỉ luận án

-       Học phí: 460,800 Bht (15,360 USD)

-       Học 3 năm: theo lộ trình 2.1 21 tín chỉ môn học và 36 tín chỉ luận án

-       Học phí: 523,200 Bht (17,440 USD)

-       Học 4 năm: theo lộ trình 2.2 24 tín chỉ môn học và 48 tín chỉ luận án

-       Học phí: 621,600 Bht (20,720 USD)

2.      Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ và Giao tiếp

-       Học 2 năm: 24 tín chỉ môn học và 12 tín chỉ luận văn

-       Học phí: 87,080 Bht (2, 903USD)

-       Học 2 năm: 33 tín chỉ môn học và 3 tín chỉ luận án

-       Học phí: 172,480 Bht (5,610 USD)

3.      Học bổng: 2 học bổng Tiến sĩ và 2 học bổng Thạc sĩ. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

 

Viện Sau Đại học Phát triển Nguồn nhân lực

1.      Chương trình Quốc tế Tiến sĩ Nhân sự và Phát triển tổ chức

-       Nhận bằng Tiến sĩ: 3-5 năm: 60 tín chỉ (24 tín chỉ môn học và 36 tín chỉ luận án)

Học phí: 769,500 Bht (25,650 USD)

-       Nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ: 4 – 6 năm. 81 tín chỉ (33 tín chỉ môn học và 48 tín chỉ luận án)

Học phí: 881,500 Bht (29.384 USD)

2.      Học bổng: 2 học bổng Tiến sĩ và hơn nếu thành tích học tập tốt. Liên hệ phòng Quốc tế (NIDA, Thái Lan). Websites: www.oia.nida.ac.th; http://edserv.nida.ac.th

Phòng Quan hệ Quốc tế

(061) 3953 128 - qhqt@lhu.edu.vn


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  57,707       1/185