Đoàn Hội

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi "Liên hoan tiếng hát sinh viên Lạc Hồng" lần 11 năm 2013