Qui định

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra Tin học & Ngoại ngữ

Nay Trung tâm thông báo đến với tất cả các bạn sinh viên biết về quyết định ban hành về chuẩn đầu ra Tin Học - Ngoại ngữ của Hiệu trưởng, quyết định này đã ban hành đã khá lâu nhưng vì các bạn sinh viên chưa quan tâm đúng mức cũng như không biết tìm ở đâu, nên Trung tâm up lại quyết định này để các bạn nắm rõ các quy định liên quan đến việc học của mình. Để xem toàn bộ quyết định này, tải file tại đây

Thân chào