Giới thiệu

Cấu trúc Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

 

Quản lý Khoa

           Trưởng Khoa - Ts. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

·     Email: nguyenhuynhbslong@gmail.com

Phó Trưởng Khoa - Ts. Lê Thị Thu Hương

·     Email: lethuhuong1976@yahoo.com

Điện thoại: 0251. 3953442

Thư ký Khoa - Ks. Đỗ Thị Xuân Thu

·     Email: dtxthu2009@yahoo.com.vn

·     Điện thoại: 0251.3951795

Quản lý Giáo vụ Khoa - Ths. Vũ Ngọc Phương Dung

Email: 

Điện thoại: 0251.3953442

Quản lý sinh viên - Ths. Lê Trần Ngọc Trang

Điện thoại: 0251.3953442

Quản lý thực tập -  Ks. Nguyễn Văn Tỉnh

·         Điện thoại: 0251.3953442

 

HỘI ĐỒNG KHOA

                  Trưởng Khoa - Ts. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

                  Phó Trưởng Khoa - Ts. Lê Thị Thu Hương

                 

                  Cố vấn Khoa - Ts. Thái Xuân Du

                                            Ts. Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

                                            Ts. Phan Thị Phẩm

                                            Ts. Nguyễn Trọng Anh

                  Thư ký Khoa - Ks. Đỗ Thị Xuân Thu

          Trưởng Bộ môn

      Ths. Nguyễn Thái Thanh Trúc - Bộ môn Khoa học Thực phẩm (Department of Food Science)

     Ts. Lê Thị Thu Hương – Bộ môn Phân tích và Quản lý Chất lượng (Department of Analysis and Quality Control)

      Ths. Mai Hương Trà - Bộ môn Công nghệ sinh học (Department of BioTechnology)

      Ths. Lê Phú Đông - Bộ môn Quản lý môi trường (Department of Environmental Management)

      Ths. Bùi Trường Đạt - Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Department of Food Technology)

Đoàn - Hội sinh viên

            - Bí Thư Đoàn Khoa

         Ths. Đỗ Tấn Phát  - Điện thoại: 0251.395344

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

        Chủ tịch - TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long - Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

       Thành viên Hội đồng

         -Ts. Lê Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa Khoa KH&CNTP, Trường ĐH Lạc Hồng, Phó Chủ tịch HĐ

TS. Thái Xuân Du -  Nguyên Trưởng phòng CN Tế bào thực vật- Viện Sinh học nhiệt đới tp HCM, Ủy viên thường trực 

- TS. Phạm Minh Quốc - Trưởng phòng R&D, Masan Group, UV

- Pgs. TS. Phan Tại Huân - Trưởng Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Nông lâm tp HCM< UV

Pgs. TS. Bùi Xuân Thành - Trưởng Bộ môn, Khoa Môi trường và Tài Nguyên, Đại Học Bách Khoa Tp HCM, UV

- Ts. Phan Thị Phẩm, Cố vấn Trưởng khoa Khoa KH&CNTP, Trường ĐH Lạc Hồng, UV

-Ts. Nguyễn Trọng Anh - Trợ lý Trưởng khoa Khoa KH&CNTP, Trường ĐH Lạc Hồng, UV

 

HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

- Ts. Lê Thị Thu Hương - Phó trưởng khoa - Chủ tịch

Ths. Lê Trần Ngọc Trang - Quản lý sinh viên - Phó CT, Thành viên thường trực

- Ths. Vũ Ngọc Phương Dung - Giáo vụ Khoa - Thành viên thường trực

Ths. Đỗ Tấn Phát - Bí thư Đoàn khoa - Thành viên thường trực

Các giáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tập - Thành viên

- Ks. Đỗ Thị Xuân Thu - Thư ký khoa - Thư ký


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,191       1/231