Ban tổ chức

Chủ tịch Hội nghị

Chủ tịch Hội nghị

Nguyễn Khoa Sơn Phó Chủ tịch Hội Cơ Điện tử Việt Nam

Đồng chủ tịch Hội nghị

Đỗ Hữu Tài              Hiệu trưởng Trường Đại học  Lạc Hồng