Ban tổ chức

Ban chỉ đạo

Đỗ Hữu Hào Hội Cơ Điện tử VN
Nguyễn Khoa Sơn Hội Cơ Điện tử VN
Đỗ Hữu Tài Trường ĐH Lạc Hồng
               Nguyễn Chỉ Sáng                                                                                                                  Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá KC-03