Ban tổ chức

Ban thư ký

Trưởng ban 

Nguyễn Vũ Quỳnh Trường Đại học Lạc Hồng

 

Thành viên

Phạm Văn Toản   Trường Đại học Lạc Hồng
Nguyễn Thanh Sơn  Trường Đại học Lạc Hồng