Ban tổ chức

Đồng Trưởng Ban Tổ Chức/ General Chairs

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Anh Đức – ĐH Đồng Nai

Assoc. Prof. Nguyen Vu Quynh – Lac Hong University

Dr. Le Anh Duc – Dong Nai University