Ban tổ chức

Đồng Trưởng Ban Chương Trình/ Technical Program Chairs

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ – ĐH Bách Khoa TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh – ĐH Lạc Hồng

Assoc. Prof. Nguyen Van Nho – HCMUT, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Vu Quynh – LHU, Vietnam