Ban tổ chức

Thành Viên Ban Chương Trình/ Technical Program Committee

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm – Viện VIELINA

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn – ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Tạ Cao Minh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Trương Việt Anh – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

PGS.TS. Châu Minh Thuyên – ĐH Công Nghiệp TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – ĐH Công Nghệ TP.HCM

PGS.TS. Huỳnh Châu Duy – ĐH Công Nghệ TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Hùng – ĐH Công Nghệ TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Đình Tuyên – ĐH Bách Khoa TP.HCM

PGS.TS. Phan Quốc Dũng – ĐH Bách Khoa TP.HCM

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – ĐH Đà Nẵng

PGS.TS. Đỗ Đức Tôn – ĐH Nazabayev, Kazakhstan

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa – ĐH Trà Vinh

PGS. TS. Nguyễn Gia Minh Thảo – Viện Công Nghệ Toyota

TS. Cao Phương Thảo – ĐH Trà Vinh

TS. Trần Song Toàn – ĐH Trà Vinh

TS. Dương Trường Duy – ĐHQG Chonam, Korea

TS. Nguyễn Anh Tân – ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Duy Đỉnh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Quang Nam – ĐH Bách Khoa TP.HCM

TS. Ngô Mạnh Dũng – ĐH Bách Khoa TP.HCM

TS. Bùi Minh Dương – ĐH Việt Đức

TS. Quách Thanh Hải – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

TS. Đỗ Đức Trí – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

TS. Văn Tấn Lượng – ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

TS. Quách Ngọc Thịnh – ĐH Cần Thơ

TS. Trần Thanh Vũ – ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

TS. Huỳnh Công Khôi – ĐH Trà Vinh

TS. Trần Quốc Hoàn – ĐH Trần Đại Nghĩa

TS. Nguyễn Thanh Sơn – ĐH Lạc Hồng

TS. Trần Hoàng Minh – ĐH Lạc Hồng

TS. Nguyễn Trọng Anh – ĐH Lạc Hồng

TS. Phạm Văn Toản – ĐH Lạc Hồng

TS. Huỳnh Cao Tuấn – ĐH Lạc Hồng

TS. Nguyễn Văn Trung – ĐH Lạc Hồng

TS. Phan Như Quân – ĐH Lạc Hồng

TS. Huỳnh Tuấn Tú – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Phương Trường – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Phương Long – ĐH Lạc Hồng

TS. Lê Tiến Lộc – ĐH Lạc Hồng

TS. Phạm Minh Tiến – ĐH Đồng Nai

Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Lam – VIELINA, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Chi Ngon – CTU, Vietnam

Assoc. Prof. Ta Cao Minh – HUST, Vietnam

Assoc. Prof. Truong Viet Anh – HCMUTE, Vietnam

Assoc. Prof. Chau Minh Thuyen – IUH, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Thanh Phuong – HUTECH, Vietnam

Assoc. Prof. Huynh Chau Duy – HUTECH, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Hung – HUTECH, Vietnam

Assoc. Prof. Nguyen Dinh Tuyen – HCMUT, Vietnam

Assoc. Prof. Phan Quoc Dung – HCMUT, Vietnam

Assoc. Prof. Doan Quang Vinh – DUT, Vietnam

Assoc. Prof. Do Duc Ton – NU, Kazakhstan

Assoc. Prof. Nguyen Minh Hoa – TVU, Vietnam

Asst. Prof. Nguyen Gia Minh Thao – TTI, Japan

Dr. Cao Phuong Thao – TVU, Vietnam

Dr. Tran Song Toan – TVU, Vietnam

Dr. Duong Truong Duy – CNU, Korea

Dr. Nguyen Anh Tan – HUST, Vietnam

Dr. Nguyen Duy Dinh – HUST, Vietnam

Dr. Nguyen Quang Nam – HCMUT, Vietnam

Dr. Ngo Manh Dung – HCMUT, Vietnam

Dr. Bui Minh Duong – VGU, Vietnam

Dr. Quach Thanh Hai – HCMUTE, Vietnam

Dr. Do Duc Tri – HCMUTE, Vietnam

Dr. Van Tan Luong – HUFI, Vietnam

Dr. Quach Ngoc Thinh – CTU, Vietnam

Dr. Tran Thanh Vu – UTH, Vietnam

Dr. Huynh Cong Khoi – TVU, Vietnam

Dr. Tran Quoc Hoan - TDNU, Vietnam

Dr. Nguyen Thanh Son – LHU, Vietnam

Dr. Tran Hoang Minh – LHU, Vietnam

Dr. Nguyen Trong Anh – LHU, Vietnam

Dr. Pham Van Toan – LHU, Vietnam

Dr. Huynh Cao Tuan – LHU, Vietnam

Dr. Nguyen Van Trung – LHU, Vietnam

Dr. Phan Nhu Quan – LHU, Vietnam

Dr. Huynh Tuan Tu – LHU, Vietnam

Dr. Le Phuong Truong – LHU, Vietnam

Dr. Le Phuong Long – LHU, Vietnam

Dr. Le Tien Loc – LHU, Vietnam

Dr. Pham Minh Tien – DNPU, Vietnam