Đăng ký

Thông tin đăng ký và lệ phí

1. Đăng ký và nộp lệ phí Hội nghị - Đối với các đại biểu không phải là tác giả 

(từ ngày 15/10 - 30/10/2014): 

1.      Đăng ký tham dự hội nghị:

Qua email: vuquynh@lhu.edu.vn

2.      Nội dung thông tin đăng ký gồm:

-   Họ tên người đăng ký tham dự:…………………………………………….

-   Học vị, học hàm:……………………………………………………………

-   Công việc đang làm:………………………………………………………..

-   Nơi làm việc………………………………………………………………..

-   Địa chỉ:……………………………………………………………………..

-   E-mail:……………………  Di động: ……………ĐT cố định:…….……. 

Các đại biểu cũng có thể đăng ký online thông qua link:

https://docs.google.com/forms/d/1qkYZnTWTSDy1B87zFiDAyCADYZbqgwmoFdkEOs52Wkg/viewform?c=0&w=1

3.      Mức lệ phí tham dự của một đại biểu không phải là tác giả các báo cáo tại Hội nghị:

- 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) – Nộp trước ngày 30/10/2014

4.      Mức lệ phí tham dự của sinh viên:

- 500.000 đồng (có CMT và Thẻ sinh viên, hoặc xác nhận có dấu của nhà trường) – Nộp trước ngày 30/10/2014.

5.      Quyền lợi tham dự Hội nghị:

-  Được nhận tài liệu, tham dự các phiên báo cáo của Hội nghị, ăn trưa, tiệc kết thúc và các sinh hoạt khác của Hội nghị. 

6.      Thủ tục nộp tiền:

Tên tài khoản:       Nguyễn Như Thắng

Tài khoản VNĐ:    0121000636894

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai.

Nội dung nộp: Đóng lệ phí tham dự hội nghị VCM-2014

 - Người đóng tiền sẽ được cấp phiếu thu có dấu của Đại học Lạc Hồng.

- Giấy mời tham dự Hội nghị: dự kiến đại biểu nhận được trước 10 ngày Hội nghị khai mạc.

2. Nộp lệ phí Hội nghị - Đối với các tác giả báo cáo tại Hội nghị (từ ngày 15/10 - 30/10/2014):
Lệ phí Hội nghị cho mỗi Báo cáo (tối đa 2 tác giả): 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

Lệ phí Hội nghị dành cho sinh viên: 500.000 đồng / bài/1 tác giả (Năm trăm ngàn đồng). 

Lệ phí Hội nghị xin chuyển về:

Tên tài khoản:       Nguyễn Như Thắng

Tài khoản VNĐ:    0121000636894

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai.

Nội dung nộp: Đóng lệ phí tham dự hội nghị VCM-2014 

- Người đóng tiền sẽ được cấp phiếu thu có dấu của Đại học Lạc Hồng.

Trong mục Nội dung đề nghị ghi rõ: "Lệ phí HN VCM 2014 Báo cáo ... (Mã số của Báo cáo) của tác giả: ... (Tên của tác giả 1 và tác giả 2)".

Các tác giả có nhu cầu nhận giấy mời tham dự Hội nghị, xin mời đăng kí trực tuyến theo mẫu dưới đây:

https://docs.google.com/a/lhu.edu.vn/forms/d/1J5c0QdcxUH1_OCDNWV0umY2Xcg7uG7SvWjRAC7Qo8_Y/viewform?c=0&w=1