Tin tức

Khoa học Công nghệ động lực phát triển Kinh tế - Xã hội

Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập hiện nay, khoa học và công nghệ đã khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam. Tại Điều 7 Luật KH&CN năm 2013 đã quy định: “Ngày 18-5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam”. Đây là dịp để tri ân, tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc, các công trình KH&CN có giá trị đóng góp cho sản xuất và đời sống, biểu dương người dân và các bạn trẻ đam mê KH&CN và các đơn vị ứng dụng KH&CN tiên tiến hiện đại. Đồng thời cũng là dịp để mỗi người, nhà khoa học, người làm KH&CN, doanh nghiệp, nhà quản lý nâng cao nhận thức và trách nhiệm thúc đẩy KH&CN đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Với chủ đề ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018 là “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, một lần nữa khẳng định sứ mệnh của Trường Đại học Lạc Hồng “là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội, cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế” hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển KH&CN quốc gia. Và để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, Trường Đại học Lạc Hồng đã tích cực nghiên cứu xây dựng lộ trình và biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Nhà trường cũng có chính sách kêu gọi, khuyến khích giảng viên nghiên cứu, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú trọng đề tài có tính ứng dụng cao.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Trường Đại học Lạc Hồng tích cực hưởng ứng tinh thần ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, nỗ lực không ngừng nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Nghiên cứu khoa học

Khoa học, công nghệ


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        344,999       1/250