Nội dung sinh hoạt tuần

Khoa Dược  »  Quản lý sinh viên  »  Nội dung sinh hoạt tuần

Học kỳ 2 (2013-2014)

Tuần 1+2 (Click here).

Tuần 3 (Click here).

Tuần 4 (Click here).

Tuần 5 (Click here).

Tuần 6 (Click here).

Tuần 7 (Click here).

Tuần 8 (Click here).

Tuần 9 (Click here).

Mọi thông tin liên hệ:

- Vp khoa Dược, điện thoại: (061) 3.953.131