Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Văn bản GPs (Hướng dẫn thực hành tốt)

- GMP WHO (Hướng dẫn thực hành sản xuất thuốc tốt - Tổ chức y tế thế giới) - download

- GMP Bộ Y tế (Hướng dẫn thực hành sản xuất thuốc tốt - Bộ y tế) - download

- GLP Bộ Y tế - download

- Luật dược - download

- GACP WHO - download