Ban chấp hành

Ban chấp hành

BCH ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 01 (2013 - 2014)

BCH Đoàn

Cn. Trần Nam Tuấn Phong

Quản sinh khoa

Chức vụ: Bí thư Đoàn khoa

Ks. Đỗ Tấn Tài

Thư ký khoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn khoa

 

Đỗ Nguyên Phúc

Chi Đoàn: 13DS112

Ủy viên BCH Đoàn 

Nguyễn Thị Kiều Mi

Chi Đoàn: 13DS113

Ủy viên BCH Đoàn 

Võ Thị Hồng Sương

Chi Đoàn: 13DS115

Ủy viên BCH Đoàn 

Nguyễn Mạnh Thắng

Chi Đoàn: 13DS116

Ủy viên BCH Đoàn 

Nguyễn Thanh Tuấn

Chi Đoàn: 13DS117

Ủy viên BCH Đoàn 

Nguyễn Sơn Lâm

Chi Đoàn 13DS118

Ủy viên BCH Đoàn 

Trần Thị Giai Duyên

Chi Đoàn: 13DS119

Ủy viên BCH Đoàn 

BCH HỘI SINH VIÊN

Ks. Đỗ Tấn Tài

Thư ký khoa

Chức vụ: Chủ tịch HSV khoa

Dương Quốc Hoàng

Chi hội: 13DS112

Ủy viên BCH Hội

Trương Thị Hồng Minh

Chi hội: 13DS113

Ủy viên BCH Hội

Nguyễn Thị Bich Ngọc

Chi hội: 13DS114

Ủy viên BCH Hội

Nguyễn Lê Thùy Anh

Chi hội: 13DS115

Ủy viên BCH Hội

Đặng Văn Hợp

Chi hội: 13DS116

Ủy viên BCH Hội

Nguyễn Anh Thùy Trang

Chi hội: 13DS117

Ủy viên BCH Hội

Nguyễn Thị Minh Thi

Chi hội: 13DS118

Ủy viên BCH Hội