Hỗ trợ trực tuyến

Bằng dược sĩ đại học có mở được nhà thuốc?

Căn cứ Quyết định số 5845/ QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Lạc Hồng đào tạo ngành Dược trình độ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1574/ QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Lạc Hồng đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hệ chính quy ngành Dược;

Căn cứ thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học;

Căn cứ chuẩn đầu ra của ngành Dược trình độ đại học của Trường Đại học Lạc Hồng,

Nay Trường Đại học Lạc Hồng công bố mẫu bằng tốt nghiệp đại học chính quy và liên thông chính quy từ trung cấp lên trình độ đại học do trường Trường Đại học Lạc Hồng (phôi bằng của Bộ) có hình ảnh như sau: Hình 1 là trang 1 và trang 2 của mẫu bằng tốt nghiệp; Hình 2 là trang 3 và trang 4 của mẫu bằng tốt nghiệp.

Trong đó, bằng tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học và liên thông từ trung cấp, Cao đẳng lên trình độ đại học sẽ là:

- Bằng dược sĩ;

- Trình độ đại học;

- Hình thức đào tạo là chính quy;

Căn cứ mục a khoản 1 Điều 25 của Luật Dược số 34/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005, bằng cấp này là một trong các điều kiện được chấp thuận để mở nhà thuốc.

.

Tham khảo thêm về Luật Dược số 34/2005/QH11 theo link sau tại đây

Tìm hiểu về Khoa Dược của Trường Đại học Lạc Hồng theo link sau http://duoc.lhu.edu.vn/

Phòng Đào tạo
Lạc Hồng, 26/12/2014 - 14:28:43