Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Danh sách thi tốt nghiệp chuyên ngành 23/8/2014

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp Chuyên ngành ngày 23/8/2014 (có Số báo danh)

Những sinh viên thiếu học phí, liên hệ trực tiếp phòng Tài vụ để hoàn tất học phí trước khi thi. 

Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi về Khoa trướng ngày 18/8/2014