Tin tức

Khen thưởng công tác Đảng năm 2020

Tổng kết công tác Đảng năm 2020, Đảng ủy trường đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy trường cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

*Tập thể:

- Chi bộ 6: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

- Chi bộ 7: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

- Chi bộ 8: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

*Cá nhân:

- Đ/c Lê Văn Hùng – Chi bộ 1: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Lê Thu Thủy – Chi bộ 1: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Trùng Phương – Chi bộ 2: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Trần Thị Thiên Thanh – Chi bộ 2: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương – Chi bộ 3: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Vũ Văn Tuấn – Chi bộ 3: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan – Chi bộ 4: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Thành Trung – Chi bộ 4: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Liễu – Chi bộ 4: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Vũ Quỳnh – Chi bộ 5: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Trúc Mai – Chi bộ 5: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/C Nguyễn Hữu Nghị - Chi bộ 6: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Trần Thanh Huyền – Chi bộ 6: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Văn Tân – Chi bộ 7: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Trần Tiến – Chi bộ 8: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Lê Sơn Quang – Chi bộ 8: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Đặng Đại Hùng – Chi bộ 8: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Lê Thị Thu Hương – Chi bộ 9: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Trần Đức Toàn – Chi bộ 10: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Đỗ Sĩ Trường – Chi bộ 10: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chi bộ 11: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng ủy

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,613,118       1/225