• Tổng kết công tác Đảng năm 2020, Đảng ủy trường đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy trường cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.
  • Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 29/15/2021, tạivăn phòng Đảng ủy, Cơ sở3; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên choquần chúng Nguyễn Thị Xuân Chánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Chánh được kết nạp là đoàn
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược quân sự thiên tài, Người không chỉ sớm hoạch định đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn thường xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo và tham gia duyệt kế hoạch nhiều chiến dịch, tham dự tổng kết, rút kinh
  • Chiến thắng mùa xuân 1975 đã thể hiện tinh thần đồng tâm nhất trí một lòng của Đảng và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh là“đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta; là sự thắng lợi của nước ta trên vòng đàm phán quốc tế, để bạn bè năm châu biết về đất nước Việt Nam
  • Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc. Giai cấp nông dân bị phá sản khốc liệt. Giai cấp tư sản dân tộc sinh sau đẻ muộn, bộc lộ sự non yếu về mọi mặt. Một bộ phận giai cấp tiểu tư sản toan phất

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  2,484,457       1/147