Chương trình đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo  »  Chương trình đào tạo


Mục tiêu đào tạo


PEO1
Develop their own capability of discovering new knowledge, solving practical problems and thinking systematically for their professional work life and lifelong learning in information engineering technology;

Phát triển năng lực khám phá tri thức mới, giải quyết vấn đề thực tiễn và tư duy hệ thống để hoàn thiện công việc chuyên môn và học tập trọn đời trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thông tin;

PEO2
Be able to effectively manage team-projects in information systems and connect with other professional sectors;

Có khả năng quản lý hiệu quả các dự án hệ thống thông tin và gắn kết tốt với các ngành nghề khác;

PEO3
Develop their professional competences to take high positions in their careers or pursue postgraduate studies;

Phát triển năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí cao trong nghề nghiệp hay tiếp tục học ở các bậc cao hơn;

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  77,114       1/386