Hoạt động

Quy chế Họat động của Ban VSTBPN Trường ĐH Lạc Hồng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 CỦA BAN VSTBPN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG.

( Ban hành kèm theo Quyết định số  /2009/QĐ ngày 08/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường ĐH Lạc Hồng)

CHƯƠNG I

Những quy định chung

 

Điều 1: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại Học Lạc Hồng tổ chức tư vấn giúp cho Ban Giám hiệu của trường điều hành, chỉ đạo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ  của Trường Đại Học Lạc Hồng..

Điều 2: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại Học Lạc Hồng không có con dấu riêng mà sử dụng con dấu của trường, không có tài khoàn riêng, kinh phí hoạt động do nhà trường phê duyệt và  cấp phát .

CHƯƠNG II

Nhiệm vụ của Ban

 

Điều 3: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại Học Lạc Hồng có nhiệm vụ:

1/ Tuyên truyền ý nghĩa Công ước quốc tế về “bãi bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ”, thực hiện quyền bình đẳng Nam, Nữ. Tuyên truyền các chế độ, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với lao động nữ.

2/ Xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ hàng năm.Tổ chức, phối hợp với các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã được phê duyệt.

3/ Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, các chủ trương chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ ở các đơn vị.

4/ Đề xuất những kiến nghị về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với nữ.

5/ Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của ngành Giáo dục Việt nam.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại Học Lạc Hồng :

1)     Trưởng Ban :

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban, cụ thể:

- Chủ trì các hội nghị của Ban, phân công các thành viên của Ban.

- Điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt đông của Ban.

- Báo cáo, kiến nghị của Ban về các vấn đề có liên quan đến Phụ nữ, về tổ chức của Ban và báo cáo Sơ kết, định kỳ hoạt động của Ban và báo cáo Sơ kết, định kỳ hoạt động của Ban.

- Ủy quyền cho Phó Ban khi đi vắng.

2)      Phó Ban :

- Thực hiện các nhiệm vụ được trưởng Ban phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đó.

- Phó Ban trực còn chịu trách nhiệm tổng hợp chung, phối hợp hoạt động của các thành viên thuộc Ban, giúp Trưởng Ban chuẩn bị nội dung, tài liệu các kỳ họp của Ban.

3)     Các thành viên của Ban :

-         Tham dự các kỳ họp của Ban, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban.

-         Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiêm vụ  được Trưởng Ban phân công.

-         Kịp thời phản ánh những kiến nghị có liên quan đến chính sách, chế độ, quyền lợi của nữ.

 

CHƯƠNG III

Chế độ làm việc và trách nhiệm

 

Điều 5: Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ hoạt động kiêm nhiệm, theo nguyên tắc dân chủ và chế độ tập thể.

Điều 6: Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ họp định kỳ 3 tháng 1 lần.Trưởng Ban quyết định các công việc của Ban phát sinh trong thời gian giữa 2 kỳ họp và thông báo lại cho các thành viên.

Điều 7: Các thành viên được phân công lĩnh vực nào chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch, theo dõi, đánh giá các hoạt động ở lĩnh vực đó và báo cáo cho Trưởng Ban.

Điều 8: Mời đại diện Đảng bộ của Trường Đại học Lạc Hồng, đoàn thể và cơ quan chuyên môn tham dự các kỳ họp và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch của Ban.

 

 

CHƯƠNG IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 9 : Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 10 : Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị trong toàn trường, các thành viên Ban VSTBPN Trường Đại học Lạc Hồng chịu  trách nhiệm thực hiện quy chế này

 

 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                                                                      ( Đã ký )   

- Các đơn vị trong toàn trường                                                                        

- Lưu VP  

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                TS  TRẦN HÀNH     

 

Công Đoàn

lạc hồng, họat động, trường đh


        © 2021 Đại học Lạc Hồng
          1,421,804       1/185