Giới thiệu

Ban vì sự tiến bộ PN  »  Giới thiệu


Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

1.     Ông. Diệp Cẩm Thu - Chủ tịch công đoàn                                 Trưởng ban

2.     Bà. Hồ Thị Hải Yến - Trưởng ban nữ công                                Phó ban

3.     Bà. Nguyễn Hồ Xuân Hương - Trưởng Phòng CTSV                 Phó ban

4.     Bà. Trần Thị Thiên Thanh - Phó Trưởng phòng Khảo thí           Thành viên

5.     Ông. Vũ Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng CTSV                         Thành viên

6.     Bà. Võ Hồng Gấm - khoa Kế toán kiểm toán                              Thành viên

7.     Ông. Trần Hoàng Minh - Phó Bí thư đoàn                                 Thành viên

Nhiệm vụ

-  Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình  xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của nhà trường; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo phòng, Ban, Khoa về các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ (như Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, …), về Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

-  Là đầu mối đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lao động nữ trong nhà trường; kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của nhà trường.

- Thực hiện triển khai các hoạt động Vì sự tiến bô phụ nữ, kế hoạch công tác theo hướng dẫn của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp trên và thực hiện lồng ghép với hoạt động của Ban nữ công nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ và kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại trường, làm cơ sở cho việc tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục bất bình đẳng giới và tăng cường năng lực cho lao động nữ trong nhà trường.

- Tổ chức tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ của nhà trường. Đề xuất nhà trường kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  107,158       1/708