Hỗ trợ sinh viên

Sinh viên đang học  »  Hỗ trợ sinh viên


Các văn bản, biểu mẫu liên quan đến chính sách sinh viên

1. Hướng dẫn sinh viên vay vốn qua mạng Internet (bằng hình ảnh)

2. Hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ chính sách sinh viên

3a. Nghị định số 31 năm 2013 về ưu đãi giáo dục cho sinh viên

3b. Thông tư số 36 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31

4a. Nghị định số 86 năm 2015 về miễn giảm học phí cho sinh viên

4b. Thông tư số 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86

5a. Quyết định số 66 năm 2013 về hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số

5b. Thông tư số 35 năm 2014 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66

6a. Quyết định số 157 năm 2007 về vay vốn tín dụng sinh viên

6b. Quyết định số 751 năm 2017 về điều chỉnh mức vay

6c. Quyết định số 750 năm 2015 về điều chỉnh lãi suất vay sinh viên

7. Nghị định số 57 năm 2017 về việc hỗ trợ học phí cho dân tộc thiểu số rất ít người

8. Quyết định số 05 năm 2022 về điiều chỉnh mức vay vốn sinh viên

Các biểu mẫu chính sách thường dùng:

- Biểu mẫu Quyết định số 66

- Mẫu Quyết định số 157

- Mẫu quá trình rèn luyện của sinh viên

- Mẫu Nghị định số 86, phụ lục VII

- Mẫu Nghị định số 86, phụ lúc VI

Biểu mẫu Nghị định số 31

- Mẫu 41 giấy xác nhận đang học theo Nghị định 131

- Mẫu phụ lục VIII theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

9. Nghị định số 81 năm 2021 về chính sách miễn, giảm học phí sinh viên

10. Nghị định số 131 năm 2021 về ưu đãi người có công với cách mạng

11. Quyết định số 406 năm 2022 về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ chính sách sinh viên.

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  164,546       1/221