Những điều cần biết TS 2015

LHU  »  Những điều cần biết TS 2015

Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi

Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định thí sinh được mang vào phòng thi "các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác". Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:

.

1. Các loại thiết bị nêu trên phải:

- Không có loa và tai nghe.

- Không có màn hình hiển thị hình ảnh.

- Không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi,...).

.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo lãnh đạo Hội đồng coi thi để xem xét, xác minh. Các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng kí khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phổ biến hướng dẫn này tới các Hội đồng coi thi, giám thị và thí sinh biết để thực hiện./.

.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

trích http://www.moet.gov.vn/?page=1.26&view=5013