Các khóa học ngoại ngữ

Các khóa học  »  Các khóa học ngoại ngữ


Các khóa đào tạo tiếng Hàn

1. TIẾNG HÀN TRÌNH ĐỘ A, B, C

Trình độ

Giáo trình

Thời lượng

Học phí

VNĐ

Thời gian học

(3 tiết/1 buổi;

3 buổi/ 1 tuần)

A

Giáo trình tự soạn

120 tiết

1.200.000

13 tuần

B

Giáo trình tự soạn

120 tiết

1.200.000

13 tuần

C

Giáo trình tự soạn

120 tiết

1.200.000

13 tuần

2. TIẾNG HÀN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP VÀ CAO CẤP

Trình độ

NĂNG LỰC HÀN NGỮ QUỐC TẾ

Giáo trình

Thời lượng

Học phí

VNĐ

Thời gian học

(3 tiết/1 buổi;

3 buổi/ 1 tuần)

Sơ cấp 1

TOPIK 1

Giáo trình trường Đại học Sogang  1

Sogang Korean New Series 1

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Sơ cấp 2

TOPIK 2

Giáo trình trường Đại học Sogang 2

Sogang Korean New Series 2

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Trung cấp 1

TOPIK 3

Giáo trình trường Đại học Sogang 3

Sogang Korean New Series 3

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Trung cấp 2

TOPIK 4

Giáo trình trường Đại học Sogang 4

Sogang Korean New Series 4

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Cao cấp 1

TOPIK 5

Giáo trình trường Đại học Sogang 5

Sogang Korean New Series 5

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Cao cấp 2

TOPIK 6

Giáo trình trường Đại học Sogang 6

Sogang Korean New Series 6

120 tiết

1.200.000

13 tuần

3. TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

Trình độ

Giáo trình

 

Thời lượng

 

Học phí

 

Thời gian học

(3 tiết/1 buổi;
3 buổi/ 1 tuần)

Sơ cấp 1

Giáo trình trường Đại học Sung Kyun Kwan 1 & 2

Easy to Speak Korean 1 & 2 - Elementary

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Sơ cấp 2

Giáo trình trường Đại học Sung Kyun Kwan 3 & 4

Easy to Speak Korean 3 & 4 - High Elementary

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Trung cấp 1

Giáo trình trường Đại học Sung Kyun Kwan 5  & 6

Easy to Speak Korean 5 & 6 -  Intermediate

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Trung cấp 2

Giáo trình trường Đại học Sung Kyun Kwan 7 & 8

Easy to Speak Korean 7 & 8 - High Intermediate

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Cao cấp 1

Giáo trình trường Đại học Sung Kyun Kwan 9 & 10

Easy to Speak Korean 9 & 10 - Advanced

120 tiết

1.200.000

13 tuần

Cao cấp 2

Giáo trình trường Đại học Sung Kyun Kwan 11 & 12

Easy to Speak Korean 11 & 12 - High Advanced

120 tiết

1.200.000

13 tuần


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  10,730       1/257