Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

    Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT )


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      14,155       1/288