Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

    Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT )


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      35,025       1/466