Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức và Nhân sự Khoa

Hiện tại, FIT có 17 giảng viên chính thức, trong đó có 7 giáo sư / phó giáo sư (41,18%); 1 tiến sĩ (5,88%); 4 thạc sĩ (23,53%), 4 người còn lại đang lấy bằng tiến sĩ (23,53%), 1 người đang học thạc sĩ (5,88%). Ngoài ra, có 13 giảng viên bán thời gian (11 giảng viên làm việc toàn thời gian tại LHU và 2 giảng viên thỉnh giảng). Họ đã đạt được bằng cấp của các trường đại học được công nhận ở Việt Nam và nước ngoài. Nền tảng của họ đủ để tiến hành không chỉ nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá và phương pháp sư phạm mà còn cả chuyển giao công nghệ.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  87,372       1/162