Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự

Bảng vàng năm 2014


Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Ngày sinh: 13/9/1991

Lớp: 09CT112

Ngành đạo tạo: Công nghệ thông tin

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.49

Nguyễn Thị Mai Cúc

Ngày sinh: 01/5/1991

Lớp: 09TP111

Ngành đạo tạo: Công nghệ Thực phẩm

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 7.69

Trần Thị Hương

Ngày sinh: 26/3/1991

Lớp: 09MT112

Ngành đạo tạo: Công nghệ Môi trường

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 7.89

Thành tích NCKH: Giải Khuyến Khích đề tài:

"Đánh giá hiệu quả xử lý benzen bằng mô hình

Wetland dòng chảy ngầm thẳng đứng (Vertical -

Sub - Surface Constructed Wetland)"

Vũ Đình Khánh

Ngày sinh: 08/9/1985

Lớp: 09DC111

Ngành đào tạo: 

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.3

Thành tích NCKH: Giải Nhì đề tài "Thiết

kế và chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy"

Đặng Văn Đức

Ngày sinh: 30/11/1991

Lớp: 09XC111

Ngành đạo tạo: Xây dựng cầu đường

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 7.78

Nguyễn Thị Mộng Huyền

Ngày sinh: 18/5/1988

Lớp: 10KT114

Ngành đạo tạo: Kế toán

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.79

Lê Thị Thúy

Ngày sinh:10/10/1992

Lớp: 10NT112

Ngành đạo tạo: Ngoại thương

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.71

Nguyễn Thị Ngân

Ngày sinh: 27/7/1991

Lớp: 09DN111

Ngành đạo tạo: Nhật Bản học

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.41

Lê Thị Nguyệt Trâm

Ngày sinh: 20/01/1990

Lớp: 09AV112

Ngành đạo tạo: Ngôn ngữ Anh

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.02

Nguyễn Thị Mai Phương

Ngày sinh: 08/8/1991

Lớp: 09AV111

Ngành đạo tạo: Ngôn ngữ Anh

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 7.55

   

Trần Thị Được

Ngày sinh: 25/7/1991

Lớp: 10TC123

Ngành đạo tạo: Tài chính

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.47

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  171,454       1/119