Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự

Bảng vàng năm 2015

>> Download hình tại đây

Hồ Hữu Tài

Ngày sinh: 25/02/1992

Lớp: 10TH111

Ngành đạo tạo: CN Thông Tin 

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.60

Trần Hoàng Trung

Ngày sinh: 7/2/1992

Lớp: 10CD111

Ngành đạo tạo: Cơ Điện - Điện Tử

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.39

Trịnh Ngọc Truyền Thuyết

Ngày sinh: 02/01/1992

Lớp: 10TP111

Ngành đạo tạo: KT Hóa học & MT

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8,46

Nguyễn Đỗ Đạt

Ngày sinh: 10/11/1992

Lớp: 10XD114

Ngành đạo tạo: KT Công Trình

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 7.89

Nguyễn Hoàng Sang

Ngày sinh: 16/11/1993

Lớp: 11TC114

Ngành đạo tạo: Tài chính - Kế toán

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.67

Nguyễn Thanh Liêm

Ngày sinh: 20/09/1993

Lớp: 11NT112

Ngành đạo tạo: QT - Kinh tế Quốc tế 

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.5

Heng Sang

Ngày sinh: 11/11/1991

Lớp: 11QT111

Ngành đạo tạo: QT - Kinh tế Quốc tế 

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.04

Vũ Trần Thuý Quyên

Ngày sinh: 20/09/1991

Lớp: 10DH111

Ngành đạo tạo: Đông phương học

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8,18

 

Trần Lê Anh Duy

Ngày sinh: 6/9/1984

Lớp: 13AV201

Ngành đạo tạo: Ngôn ngữ Anh

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.86