Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự

Bảng vàng năm 2016

Phạm Thị Thu Thảo

Ngày sinh: 20/07/1992

Lớp: 11AV111

Ngành đạo tạo: Ngôn ngữ Anh

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.21

Nguyễn Trí Đức
Ngày sinh:  06/04/1994
Lớp: 12NT111
Ngành đạo tạo: Ngoại thương
Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.6
Trần Bảo Hưng
Ngày sinh: 10/1/1993
Lớp: 11DC111
Ngành đạo tạo: Cơ điện 
Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.13
Nguyễn Hoàng Huyên
Ngày sinh: 15/12/1992
Lớp: 11XD112
Ngành đạo tạo: Xây dựng
Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.33
Lê Ngọc Quý
Ngày sinh: 10/02/1993
Lớp: 11CN111
Ngành đạo tạo: Công nghệ thông tin
Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.81
Nguyễn Ngọc Khải
Ngày sinh: 29/05/1985
Lớp: 11DN111
Ngành đạo tạo: Nhật Bản học
Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.73
   

Huỳnh Hồng Diệu

Ngày sinh: 03/03/1993

Lớp: 11TP113

Ngành đạo tạo: CN Thực phẩm

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.46

Thái Thị Vinh

Ngày sinh: 15/01/1994

Lớp: 12KT111

Ngành đạo tạo: Kế toán

Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.66