Nghiên cứu khoa học

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế  »  Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu của sinh viên

 A. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Tài liệu hướng dẫn chung   

B. DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC KHÓA  

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 03 Ngày , năm 2007 

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 03 Đêm, năm 2007 

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05 VB2, năm 2008  

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 04 Đêm, năm 2008 

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 05 Ngày và 06VB2, năm 2009 

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 05 Đêm, năm 2009   

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 06 Ngày và 07VB2, năm 2010  

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 06 Đêm, năm 2010  

 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2007 Ngày, năm 2011

 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2007 Đêm, 08QT201, 09QT501

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2008 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2008 Đêm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2009 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2009 Đêm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2010 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2010 Đêm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2011 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2011 Đêm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2012 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2013 ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2014 ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2015 ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2019 ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2020 ngày

C. THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

Danh sách các đề tài đạt giải từ khóa 2003 đến 2019 Ngày 

Số lượng các đề tài đạt giải từ khóa 2003 đến 2019 Ngày 

D. MỘT SỐ TÓM TẮT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN\ 

Một số tóm tắt các đề tại nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cao


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,776,340       1/315