Tài liệu NC & học tập

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế  »  Tài liệu NC & học tập

Nghiên cứu của sinh viên

 A. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Tài liệu hướng dẫn chung  
 
B. DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC KHÓA
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 03 Ngày , năm 2007
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 03 Đêm, năm 2007
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05 VB2, năm 2008 
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 04 Đêm, năm 2008
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 05 Ngày và 06VB2, năm 2009
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 05 Đêm, năm 2009  
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 06 Ngày và 07VB2, năm 2010 
 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 06 Đêm, năm 2010 
 

 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2007 Ngày, năm 2011

 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2007 Đêm, 08QT201, 09QT501

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2008 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2008 Đêm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2009 Ngày

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2009 Đêm
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2010 Ngày
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2010 Đêm
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2011 Ngày
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2011 Đêm
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học khóa 2012 Ngày
C. THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG
 
Danh sách các đề tài đạt giải từ khóa 2003 đến 2007  
 
Số lượng các đề tài đạt giải từ khóa 2003 đến 2008 Ngày
 
D. MỘT SỐ TÓM TẮT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN\
 
Tóm tắt 58 đề tài nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05VB2
 
E. HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05VB2, 1
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05 VB2, 2  
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05VB2, 3 
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05 VB2, 4 
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 04 Ngày và 05VB2, 5
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 04 Đêm  
 
Hình ảnh nghiên cứu khoa học khóa 05 Đêm