Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức của Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

Ban lãnh đạo Khoa

Hội đồng khoa học Khoa

Bộ phận văn phòng

Bộ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bộ môn Quản trị sản xuất và Chất lượng

Bộ môn Chiến lược và Thương mại điện tử

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Bộ môn Nhà hàng Khách sạn

Bộ môn Quản trị rủi ro và Tài chính

Bộ môn Kinh doanh quốc tế

Bộ môn Marketing và Thương mại

Bộ môn Luật Kinh tế