Giới thiệuSứ mạng - Tầm nhìn của Khoa

  1. Sứ mạng

Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học kinh tế ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội. Khoa cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

  1. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về định hướng ứng dụng hiệu quả hoạt động kinh doanh thực tiễn.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  243,000       1/158