Cựu sinh viên

Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa KTHH&MT nhiệm kỳ 2015-2017

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT

HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ /

 nghề nghiệp

Chức danh

1

ThS. Lê Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa

Trưởng ban

2

KS. Nguyễn Văn Tỉnh

Quản lý thực tập

Phó Trưởng ban

thường trực

3

ThS. Lê Trần Ngọc Trang

Quản sinh

Phó Trưởng ban

4

ThS. Nguyễn Thị Diễm Phúc

Quản sinh

Ủy viên

5

ThS. Bùi Trường Đạt

Giảng viên

Ủy viên

6

ThS. Lê Phú Đông

Giảng viên

Ủy viên

7

ThS. Phan Kim Anh

Giảng viên

Ủy viên

8

KS. Nguyễn Đình Cường Thắng

Cựu sinh viên

Ủy viên

9

KS. Đỗ Tấn Phát

Quản lý PTN

Thư ký

Danh sách gồm 09 (chín) thành viên.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        61,239       1/372