Đổi mới quản lý GD

Đảm bảo chất lượng  »  Đổi mới quản lý GD


Chương trình hành động của Bộ GDĐT

Download

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 


 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010

 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý

 giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  179/QĐ-BGDĐT

ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

I. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn ngành và xã hội “Làm gì  để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo in và phát 30.000 cuốn “Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học 2010-2012 – giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học”, phát hành tới các trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn, Giám đốc các trung tâm và Ban giám hiệu, Đảng ủy và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tất cả các trường đại học, cao đẳng cả nước, tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đại biểu Quốc hội, các Bộ chủ quản các trường đại học, cao đẳng và cơ quan báo chí. Nội dung bao gồm: Báo cáo số 760/BC-BGDĐT ngày 29/10/2009 về sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Chính phủ và các đại biểu Quốc hội, Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Trích Nghị quyết số 39/2009/QH12 của Quốc hội ngày 12/11/2009 về Chương trình giám sát của Quốc hội, danh mục tất cả các văn bản liên quan đến quản lý giáo dục đại học.

Thời gian hoàn thành trước 20/01/2010 (chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai: Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa).

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị qua mạng Internet để giới thiệu nội dung cuốn sách cho tất cả Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn các trường đại học, cao đẳng cả nước, các sở giáo dục và đào tạo, đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, lãnh đạo các Bộ, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội quan tâm, các cơ quan báo chí.

Thời gian hoàn thành trước 31/01/2010 (chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai: Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận).

3. Trên cơ sở cuốn sách trên và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục), tất cả các trường đại học, cao đẳng cả nước tổ chức thảo luận trong giảng viên và sinh viên “làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học”, Ban giám hiệu các trường có chương trình hành động để đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của nhà trường và công bố trên trang thông tin điện tử  (website) của trường như một nội dung của 3 công khai (Công khai cam kết chất lượng đào tạo và kết quả đánh giá chất lượng đào tạo).

Thời gian hoàn thành trước 30/4/2010 (chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai: Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng Trần Quang Quý).

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức diễn đàn trên mặt báo về “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng”, giới thiệu các nhà trường là điển hình tốt trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học.

Thời gian thực hiện từ 01/02/2010 đến 15/5/2010 (chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai: Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa).

5. Dịch tóm tắt cuốn sách “Đổi mới quản lý giáo dục đại học 2010-2012- giải pháp đột phá để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học” sang tiếng Anh để gửi các tổ chức tài trợ quốc tế, các trường đại học và các tổ chức quốc tế quan tâm.

Thời gian hoàn thành trước 31/01/2010 (chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Bá Việt Dũng).

6. Tổng kết cuộc thảo luận trong ngành và toàn xã hội về “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học”,  giới thiệu kết quả với tất cả các trường đại học, cao đẳng, các tỉnh, các bộ ngành, các đại biểu Quốc hội quan tâm, các tổ chức tài trợ quốc tế, các Đại sứ quán, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2010 (chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận).

II. Rà soát các chỉ tiêu phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2010-2020

Trên cơ sở đối chiếu tình hình phát triển hệ thống giáo dục đại học thực tế đến 12/2009 và các chỉ tiêu đã được quyết định trong Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/01/2005 và Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xác định lại các chỉ tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học đến 2020, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2010 (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện).

Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

III. Hoàn thiện và triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học

Tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đối với mọi hoạt động của các trường đại học, cao đẳng, đồng thời xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới, bao gồm:

1) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân từ 2010 - 2015; tháng 01/2010 trình Thủ tướng Chính phủ (Vụ Kế hoạch -Tài chính chủ trì). Các cơ sở thực hiện từ năm học 2010-2011.

2) Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục: tháng 3/2010 trình Chính phủ (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì);

3) Điều lệ trường đại học: tháng 01/2010 trình Thủ tướng Chính phủ (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì);

4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục độc lập: tháng 3/2010 trình Thủ tướng Chính phủ (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì);

5) Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập: tháng 3/2010 trình liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì);

6) Thông tư về xây dựng chuẩn đầu ra của các trường đại học, cao đẳng, tháng 01/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì); Chậm nhất đến tháng 12/2010, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thuộc trường. Đây là một nội dung của thực hiện 3 công khai.

7) Thông tư ban hành Quy định về biên soạn giáo trình đại học, cao đẳng: tháng 01/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì); Đến tháng 6/2012, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải có đủ giáo trình theo quy định này.

8) Thông tư ban hành Danh mục ngành đào tạo cao đẳng, đại học: tháng 02/2010 và thạc sĩ, tiến sĩ: tháng 12/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì);

9) Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục: tháng 02/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì); đến tháng 10/2010, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành chuyển đổi theo quy định này.

10) Tổ chức triển khai Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cơ chế huy động sự đóng góp của xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo: tháng 01/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì);

11) Thông tư quy định việc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, cao đẳng tham gia đánh giá sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hoạt động của các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ, tháng 02/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì). Tháng 7/2010, các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đánh giá này cho năm học 2009-2010.

12) Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng và trưởng khoa các trường đại học và thành lập xong Hội đồng Hiệu trưởng và các trưởng khoa các trường đại học khối ngành Sư phạm tháng 01/2010, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì); đến tháng 7/2010, thành lập xong Hội đồng Hiệu trưởng và triển khai tất cả các ngành.

13) Thông tư quy định về kiểm tra và xử lý các vi phạm trong thành lập trường và mở ngành đào tạo: tháng 01/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Thanh tra);

14) Tổng kết hoạt động của Hội đồng trường (tháng 2/2010) và Quy định về phối hợp Hội đồng trường - Hiệu trưởng - Đảng ủy - Đoàn Thanh niên - Công đoàn: tháng 4/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và các trường đại học); đến tháng 12/2010, tất cả các trường đều xây dựng xong lộ trình thành lập Hội đồng trường.

15) Thông tư hướng dẫn sinh viên tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên; thí điểm giảng viên đánh giá cán bộ quản lý: tháng 3/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì; phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên); kết thúc học kỳ 2, năm học 2009-2010, tất cả các trường đều tổ chức cho sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

16) Thông tư Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng, trước tháng 3/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì).

17) Thông tư quy định về hợp tác quốc tế của các trường đại học, cao đẳng, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 3/2010 (Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì).

18) Thông tư về gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với đào tạo tiến sĩ, tháng 4/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học).

19-20) Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa và Thông tư ban hành Quy chế đào tạo đại học bằng hai: tháng 8/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì). Từ năm học 2010-2011, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải chấn chỉnh việc đào tạo từ xa và bằng hai theo các quy chế này. Từ tháng 3/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy chế này.

21) Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng: tháng 9/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, Vụ Giáo dục Đại học phối hợp). Từ năm 2012, tất cả giảng viên đại học, cao đẳng phải đạt yêu cầu nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng.

22) Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá công tác sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, tháng 10/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì). Năm học 2010-2011 sẽ thực hiện đánh giá công tác sinh viên theo quy định này.

23) Thông tư hướng dẫn công tác tuyển dụng giảng viên đại học, cao đẳng và tập huấn: tháng 4/2010 (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì). Từ tháng 8/2010, việc tuyển dụng giảng viên của tất cả các đại học, cao đẳng thực hiện theo Thông tư này.

Thứ trưởng Trần Quang Quý chịu trách nhiệm đôn đốc và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên.

IV. Đổi mới quản lý trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

1) Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng giao Vụ Giáo dục Đại học là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các cơ sở giáo dục đại học, trách nhiệm phối hợp của các đơn vị khác, tháng 01/2010 trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì). Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

 2) Triển khai quy trình “một cửa, một dấu” mới đối với việc xin thành lập trường đại học, cao đẳng, mở ngành và tuyển sinh, triển khai từ tháng 01/2010 (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Kế hoạch - Tài chính). Thứ trưởng Trần Quang Quý chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

3) Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện việc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, cao đẳng tham gia đánh giá sự lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và hoạt động của các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ từ năm học 2009 - 2010 (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trình Bộ trưởng tháng 2/2010). Thứ trưởng Trần Quang Quý chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

V. Phân công, phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng

1) Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trình Chính phủ tháng 3/2010 (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì). Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

2) Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tháng 4/2010 (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì). Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

3) Ban hành văn bản hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thành lập bộ máy giúp việc đủ nhân lực về số lượng, có trình độ chuyên môn sâu, nghiệp vụ quản lý tốt để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, tháng 4/2010 (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì). Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.


4) Xây dựng kế hoạch kiểm tra để trong năm học 2009 - 2010, tất cả các trường ít nhất là 1 lần phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố kiểm tra việc thực hiện 3 công khai, báo cáo tổng hợp kết quả vào tháng 7/2010 công bố kế hoạch kiểm tra năm 2010 (Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì).

Đến 15/01/2010, cơ sở giáo dục đại học nào không công bố 3 nội dung cần công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT và hướng dẫn số 9535/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử (website) của trường và tại các nơi được quy định tại Thông tư này thì sẽ bị xử lý trong việc giao chỉ tiêu tuyển sinh 2010. Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện.

5) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết trong đề án khả thi thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; có cơ chế xử lý đối với các trường sau 3 năm thành lập không đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện của một trường đại học, cao đẳng như cam kết của các nhà đầu tư; hoàn thành việc kiểm tra vào tháng 4/2010 (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì). Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận chỉ đạo thực hiện.

6) Đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nhằm khắc phục và tiến tới xóa bỏ về cơ bản các hiện tượng gian lận, tiêu cực trong học tập, thi cử, làm luận văn, luận án; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố công khai trước công luận; hoàn thành việc kiểm tra vào tháng 7/2010 (Vụ Giáo dục Đại học và Thanh tra Bộ chủ trì). Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chỉ đạo thực hiện.

VI. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

1) Ban Chỉ đạo quốc gia Đào tạo theo nhu cầu xã hội có văn bản gửi các Bộ, địa phương và cơ sở giáo dục đại học sơ kết hoạt động 2008-2009 và tiến hành sơ kết cấp quốc gia, xây dựng kế hoạch triển khai năm 2010, và các năm sau. Sơ kết cấp quốc gia vào tháng 3/2010 (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì).

2) Tập trung triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội trong năm 2010 cho ngành: Công nghệ thông tin và truyền thông, Y tế, Xây dựng và giao thông, Tài chính- Ngân hàng, Du lịch, Chế biến thực phẩm, Quốc phòng, An ninh (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì).

3) Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các địa phương, các ngành và tổ chức quốc tế đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học, cao đẳng thời kì 2011-2015 vào tháng 7/2010; phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị quốc gia về nhu cầu nhân lực qua đào tạo 2011-2015, dự kiến tháng 8/2010. Chú ý mời một số tổ chức quốc tế có chức năng phù hợp và mời các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu tham dự và báo cáo tại Hội nghị (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì).

4) Tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm (2008-2010) đào tạo theo nhu cầu xã hội vào tháng 11/2010 (Vụ Giáo dục Đại học chủ trì).

Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

VII. Quy hoạch xây dựng các đại học trong các tỉnh, các khu đại học tập trung, quy hoạch và xây dựng ký túc xá sinh viên

1) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho giáo dục đào tạo, cơ chế tài chính để có quỹ đất và quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 699/QĐ-TTg và số 700/QĐ-TTg ngày 02/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tháng 03/2010 (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em chủ trì).

2) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện đề án xây dựng ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Đến năm 2011 giải quyết tối thiểu khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em chủ trì).

Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

VIII. Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

          1) Các trường căn cứ Điều lệ trường đại học và Điều lệ trường cao đẳng triển xây dựng tiêu chuẩn cụ thể chức danh Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho trường, triển khai công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường giai đoạn 2010-2015 đảm bảo đúng quy định và đúng quy trình; hướng dẫn công tác quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường, hoàn thành tháng 4/2010 (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì).

2) Tiếp tục triển khai các khoá bồi dưỡng Hiệu trưởng trường đại học để bổ sung, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về khoa học quản lý, quản trị trường đại học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế triển khai từ 01/2010. (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện).

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ này.

IX. Đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

1) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các trường đại học, cao đẳng trong cả nước thực hiện nghiêm túc quy chế công khai; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện 3 công khai của các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Với các trường, đến 15/01/2010 nếu không thực hiện quy chế công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các cơ quan chủ quản phải chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục, hoàn thành văn bản hướng dẫn vào tháng 2/2010 (Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Kế hoach- Tài chính và Vụ Giáo dục Đại học hướng dẫn việc xử lý các trường không thực hiện 3 công khai theo quy định);

2) Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường và các cơ quan liên quan thực hiện công bố công khai và thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học, hoàn thành vào tháng 4/2010 (Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện);

3) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện cấp bù học phí được miễn, giảm cho các trường, hoàn thành vào tháng 4/2010 (Vụ Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện;

4) Các trường áp dụng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học phí năm học 2010-2011. Xây dựng dự thảo hướng dẫn việc thu học phí tăng phải gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành vào tháng 4/2010 (Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện).

Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ này.

X. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

1) Rà soát lại một cách có hệ thống các văn bản pháp quy đã ban hành để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai, thực hiện; hoàn thành tháng 3/2010;

2) Đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường đại học và cao đẳng; phấn đấu đến hết năm 2010 có ít nhất 30% số các trường đại học, cao đẳng hoàn thành báo cáo tự đánh giá; các trường còn lại hoàn thành công tác tự đánh giá vào năm 2011;

3) Trong vòng 3 năm 2010 - 2012, hình thành mỗi năm ít nhất một cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục độc lập; Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá 3 cơ quan kiểm định chất lượng thuộc các đại học lớn ở 3 miền Bắc - Trung – Nam, hỗ trợ để các cơ quan kiểm định chất lượng này có thể thực hiện việc kiểm định các trường đại học, cao đẳng bên ngoài;

4) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các hoạt động tự đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng tại một số cơ sở giáo dục đại học. Năm học 2010-2011 phấn đấu kiểm tra được 20% số trường đại học và 15% số trường cao đẳng;

5) Tiếp tục triển khai các hoạt động đánh giá ngoài các trường đại học và cao đẳng. Đến hết năm 2012 có ít nhất 30% số trường đại học, cao đẳng được kiểm định.

(Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện).

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ này.

XI. Đổi mới quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học

1) Hoàn thành biên tập cuốn tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học và phát hành rộng rãi để các trường có chuyên đề dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học cho tất cả sinh viên, trong tháng 4/2010 (Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện). Các trường tổ chức dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học từ năm học 2010-2011;

2) Ban hành Thông tư liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí có giá trị ở nước ngoài, hoàn thành trong tháng 5/2010 (Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì);

3) Ban hành Thông tư liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về hình thành tổ chức chuyên trách về quản lý sở hữu trí tuệ ở các đại học, cao đẳng; chính sách hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển thị trường khoa học công nghệ, trong tháng 7/2010 (Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính);

4) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét chọn và khen thưởng các nhà giáo đã có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc trong 10 năm 2001-2010, hoàn thành trước tháng 11/2010 (Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và Văn phòng Bộ).

Thứ trưởng Trần Quang Quý chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ này.

XII. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào văn bản phân công trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ, hàng tháng trong năm 2010 và hàng quý trong năm 2011, 2012 có báo cáo trong giao ban cơ quan Bộ về tiến độ thực hiện Chương trình hành động này. Hàng quý, Ban cán sự Đảng nghe báo cáo kết quả thực hiện và cho ý kiến chỉ đạo.

- Tháng 10/2010 và tháng 10/2011 lãnh đạo Bộ xác định kế hoạch chi tiết triển khai chương trình trong năm 2011 và 2012 phù hợp với kết quả triển khai thực tế và các điều kiện của ngành và quốc gia để thực hiện.

- Kết quả thực hiện hàng năm được báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đại biểu Quốc hội quan tâm, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

- Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận được Bộ trưởng phân công phụ trách chỉ đạo Chương trình hành động này.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  217,644       1/282