Đổi mới quản lý GD

Đảm bảo chất lượng  »  Đổi mới quản lý GD


Chương trình hành động của Ban chấp hành Công đoàn GDVN

( Download )

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

        Số: 112 /CĐN                                                   

      Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05/NQ/BCSĐ

ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

 

Để thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 

I. CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỒNG CẤP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN SÂU RỘNG TRONG ĐOÀN VIÊN VÀ LAO ĐỘNG "LÀM GÌ ĐỂ ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO"

1. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thảo luận những nội dung trong cuốn sách "Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học 2010-2012- giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học", các văn bản liên quan đến quản lý giáo dục đại học; Tổ chức hội thảo trong các giảng viên, cán bộ quản lý nhà trường các chủ đề khác nhau nhằm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học của giảng viên ...

2. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình hành động của đơn vị nhằm quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới quản lý giáo dục đại học. Chương trình hành động của công đoàn tập trung tìm giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc góp phần "làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng.

3. Tổng kết thảo luận trong toàn hệ thống công đoàn, chú trọng là công đoàn các Đại học Quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc về góp phần "Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học". Tập hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm trong hệ thống công đoàn nhằm giới thiệu các điển hình tốt về nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Cục NGCBQLCSGD trong việc phát hiện, biểu dương, vinh danh các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình hành động vào dịp tổng kết năm học.

Thời gian triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành những nội dung trên từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2010 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

II. CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI CÁC VỤ CHỨC NĂNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀN THIỆN, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Phối hợp với các Cục, Vụ chức năng tiến hành rà soát, đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đối với mọi hoạt động của các trường đại học, cao đẳng. Công đoàn Giáo dục Việt nam phối hợp với Cục NGCBQLCSGD tham gia triển khai, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thảo luận trong đội ngũ nhà giáo và lao động về chủ đề: "Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý khoa học".

2. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đến tất cả đoàn viên và lao động những văn bản quy phạm pháp luật đối với mọi hoạt động của các trường đại học và cao đẳng và vận động mọi người thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao. Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Cục NGCBQLCSGD trực tiếp tham gia thảo luận về chủ đề trên tại một số cơ sở giáo dục đại học để sơ kết rút kinh nghiệm.

3. Cùng với công đoàn gi¸o dôc các cấp thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành đối với đoàn viên và lao động trong các đại học, trường đại học, cao đẳng; phản ảnh những bất hợp lý cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với từng thời điểm, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ở từng đơn vị.

4. Tham gia với các Cục, Vụ chức năng sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tham gia tổng kết hoạt động của Hội đồng trường và qui định phối hợp Hội đồng trường-Hiệu trưởng-Đảng ủy- Đoàn thanh niên - Công đoàn, trên cơ sở đó Công đoàn tích cực tham gia lộ trình thành lập Hội đồng trường ở các trường đại học, cao đẳng.

5. Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Cục NGCBQLCSGD trong việc xây dựng một số văn bản và triển khai giám sát đánh giá việc thực hiện một số văn bản mới có tác động lớn tới đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành:

- Văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học lấy ý kiến phản hồi của giảng viên.

- Văn bản về việc giảng viên đánh giá cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

6. Tích cực tham gia triển khai thực hiện việc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng tham gia đánh giá sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hoạt động của các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ.

 

III. CÔNG ĐOÀN THAM GIA ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ THAM GIA TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

1. Công đoàn gi¸o dôc các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc qui chế công khai và thường xuyên giám sát việc thực hiện 3 công khai của các trường đại học, cao đẳng. Thực hiện có hiệu qua qui chế dân chủ cơ sở.

2. Phối hợp với Cục, Vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia xây dựng tiêu chuẩn cụ thể hóa chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; triển khai công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo nhà trường đúng qui định, đúng qui trình hướng dẫn của Nhà nước, của Ngành.

3. Tổ chức cho đoàn viên và lao động trong các trường đại học, cao đẳng quán triệt, nghiên cứu cuốn tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học và động viên đoàn viên và lao động tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tham gia xét chọn, khen thưởng các nhà giáo đã có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc nhằm động viên và tôn vinh các nhà giáo tích cực tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và đời sống.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn giáo dục các cấp căn cứ vào chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cụ thể hóa thành chương trình hành động cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

2. Công đoàn các Đại học quốc gia, Đại học vùng, các trường thành viên; công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc báo cáo (lồng ghép vào dịp sơ kết và tổng kết năm học) kết quả triển khai, tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện chương trình hành động của đơn vị mình về Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổng hợp báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ là Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam phân công một đồng chí Phó chủ tịch trực tiếp theo dõi, đôn đốc các ban chuyên môn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, giúp Ban Thường vụ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

                                                                                                            TM.BAN THƯỜNG VỤ           

                                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

Nơi nhận:

- Ban CS Đảng Bộ GD&ĐT

- Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN        để báo cáo

- Bộ GD&ĐT

- CĐGD các tỉnh, thành phố

- CĐ ĐH Quốc gia, ĐH vùng

- CĐ các trường ĐH, CĐ

- UV BCH CĐGD VN

- Các ban CĐGD VN

- Lưu VP CĐGDVN

                                                                                         

                              

                                    

 

 

 

                                                                                                                    TRAN CONG PHONG 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  217,640       1/282