Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính – Kế toán họp tổng kết kết quả thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2019 – 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Lạc Hồng nói chung, Khoa Tài chính – Kế toán nói riêng không đến trường làm việc nhưng các hoạt động giảng dạy và quản lý trong từng lĩnh vực vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học. Để đảm bảo công việc chung của Khoa, hàng tuần Khoa tiến hành tổ chức họp trực tuyến để báo cáo thực hiện và triển khai công việc.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, chiều ngày 18 tháng 4 năm 2020, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp trực tuyến nhằm tổng kết kết quả thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2019 – 2020.

Buổi họp có sự thăm dự đầy đủ các giảng viên trong khoa, các giảng viên họp và trao đổi những nội dung chưa rõ, đề ra phương hướng - nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm học tiếp theo.

Buổi họp kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

Khoa Tài Chính - Kế Toán

NCKHGV, TCKT